Algemene voorwaarden CycloLibre

Doel

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de relaties tussen CycloLibre en haar klanten vorm te geven, in het kader van de verkoop, de reparatie of de verhuur van materiaal en artikelen gelieerd aan de fietsindustrie.

CycloLibre is de handelsnaam van Kalamos SRL (BV), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue Saint-Pholien 12, 4020 Luik, België, onder het ondernemingsnummer BE0899 186 832. CycloLibre is telefonisch bereikbaar op het nummer +32 478 67 25 43 of per e-mail: info@cyclolibre.be.

Huurvoorwaarden

 • BESCHRIJVING VAN DE VERHUURDIENST: CycloLibre biedt een service aan voor de verhuur van materiaal, waaronder fietsen (elektrische en niet-elektrische), fietstassen en fietskarren, en andere fietsgerelateerde artikelen en accessoires. Het verhuurde materiaal is nieuw of reeds in gebruik.
 • CONTRACT: Voor het vertrek ondertekenen CycloLibre en de huurder een huurcontract waarin de dag en het tijdstip waarop de uitrusting ter beschikking wordt gesteld, worden vermeld. De huurder toont op dat moment een identiteitsbewijs. Alleen klanten van 18 jaar en ouder mogen het contract ondertekenen.
 • Staat : Bij de ondertekening van het contract erkent de huurder dat hij/zij in staat is om de fietsen. Hij erkent tevens dat de gehuurde materiaal in goede staat verkeert, tenzij anders is bepaald in het gedeelte “Staat van het materiaal” van het contract, waar eventuele defecte elementen kunnen worden aangegeven.
 • Eigendom : Het gehuurde materiaal blijft eigendom van CycloLibre. De gebruiker mag het niet uitlenen, onderverhuren of overdragen aan een derde, tenzij schriftelijk anders bepaald door CycloLibre. Tijdens de huurperiode is de huurder gemachtigd om herstellingen aan de fiets uit te voeren in geval van een lekke band. Alle andere herstellingswerken, hetzij door de huurder, hetzij door een fietsenmaker, zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CycloLibre en zullen worden uitgevoerd volgens haar instructies.
 • Aansprakelijkheid : Vanaf de ondertekening van het contract is de huurder volledig verantwoordelijk voor het materiaal, in het bijzonder in geval van verlies, diefstal of beschadiging, zelfs gedeeltelijk. De huurder is verplicht het frame van de fiets aan een vast punt te bevestigen, met behulp van het bijgeleverde slot, en dit bij elke stop, zelfs voor een korte periode.

 

De huurder is als enige verantwoordelijk in geval van ongeval en schade van welke aard dan ook, veroorzaakt aan derden, aan zichzelf of aan het gehuurde materiaal. CycloLibre kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die zich voordoet tijdens de huurperiode. De huurder erkent dat één fietshelm per fietser te huur is aangeboden.

 

 • Betaling en waarborg: De huur en de waarborg moeten vooraf worden betaald. De huurder machtigt CycloLibre om het bedrag van de waarborg, of een gedeelte ervan, in te houden/in te vorderen in geval van diefstal, verlies of beschadiging van de fiets en/of accessoires, of in geval van laattijdige teruggave, en verbindt zich ertoe, in voorkomend geval, een bijkomende schadevergoeding te betalen overeenkomstig de volgende voorwaarden:
 • Beschadiging : De prijs van de reparatie, of van het materiaal indien reparatie niet mogelijk is, zal worden aangerekend volgens de volgende tarieven: elektrische fiets 2000€, reisfiets 1100€, stadsfiets 800€, zadel 20€, bel 5€, derailleur 20€, spatbord 15€, achterwiel 60€, fietshelm 60€, telefoonhouder 15€, stuurtas 90€, dubbele fietstassen vooraan 120€, dubbele fietstassen achteraan 150€, complete driedubbele fietstas 200€, stuurtas bike-packing 12,5 l 50€, bike-packing zadeltas 10l 100€, bike-packing frametas 2,5l 80€, bike-packing bovenbuis tas 50€, bagagerek met snelmontagesysteem 75€, Fietskar bagage enkel 200€, Fietskar bagage met twee tenten 250€, transportkoffer vliegtuig 200€, TGV transporttas 60€, reparatieset 25€, slot 50€, regencape 45€, kinderzitje 30€, kinderkar 300€, follow me 80€. De prijs van accessoires die hierboven niet zijn genoemd, wordt bepaald door CycloLibre. Het arbeidsloon voor reparaties wordt berekend tegen 50€/uur.
 • Fietsendiefstal: De huurder is verplicht om in geval van diefstal van de fiets binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en onmiddellijk een kopie van het proces-verbaal en de sleutel van het slot te overhandigen aan CycloLibre die, in dit geval, slechts het bedrag van de waarborg zal inhouden. Indien de kopie van het proces-verbaal of de sleutel van het slot niet wordt overhandigd, zal CycloLibre de huurder de waarde van de gestolen fiets aanrekenen.
 • DIEFSTAL/VERLIES VAN accessoires: Indien het bedrag van de schade hoger is dan het bedrag van de waarborg, zal het saldo de huurder worden aangerekend volgens de hierboven vermelde tarieven. Het verlies van een sleutel van een slot zal resulteren in de facturatie van een volledig slot.
 • TE LAAT : Het overschrijden van de huurperiode zal worden beschouwd als een supplementaire huurperiode. Elke begonnen dag zal worden aangerekend als een volledige dag.
 • VROEGTIJDIGE TERUGGAVE VAN GEHUURDE UITRUSTING: Dit geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling of korting.
 • Routes : CycloLibre verstrekt advies over routes, alsmede kaarten, reisroutes en boeken met betrekking tot fietstochten. CycloLibre kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade gerelateerd aan een geadviseerde route.

Verkoopvoorwaarden

Het verkochte materiaal blijft eigendom van CycloLibre tot volledige betaling is ontvangen. De wettelijke garantie van de leverancier geldt voor alle verkochte producten.

Atelier: FIETSHERSTEL

Elke fiets die ter reparatie aan CycloLibre is toevertrouwd en niet binnen 2 maanden na de reparatietermijn opgehaald is, wordt door CycloLibre verwijderd. Het verlopen van deze termijn zal minstens tweemaal aan de klant worden meegedeeld via communicatiemiddelen zoals telefoon, e-mail, SMS of Messenger-bericht. De eigenaar van de fiets ziet af van elk verhaal tegen CycloLibre na deze ontruiming.

Gegevens

De gegevens, die in het kader van de verkoop of verhuur verzameld worden, worden door CycloLibre verwerkt met het oog op het beheer van de daaruit voortvloeiende commerciële relatie. Deze gegevens worden niet verkocht, gegeven of geruild. CycloLibre neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te garanderen.

Als u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens, kunt u contact opnemen met: info@cyclolibre.be.

Geschil

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd.